Stichting "Et Karkien" in Blesdijke

Stichting "et Karkien Blesdieke"

Stichting "et Karkien Blesdieke" is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Na bespreking in "et Karkien" op 1 juli 2002 met het bestuur van de NH Kerkvoogdij, Plaatselijk Belang Blesdijke en de adspirant bestuursleden "et Karkien" wordt besloten het traject tot oprichting van een stichting in te gaan.

De stichting heeft ten doel:

  • het als bepalend dorpsgezicht in stand houden van het historisch kerkgebouw te Blesdijke.
  • het ter beschikking stellen van het kerkgebouw voor huwelijken, kerkdiensten, uitvaarten en culturele activiteiten.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Op 27 september 2002 is de stichting officieel opgericht.
Vervolgens is op 13 juli 2004 de koopakte van het kerkgebouw definitief ondertekend bij de notaris.
Na een interne verbouwing is op 28 april 2005 "et Karkien" als dorps centrum officieel geopend door onze voormalige burgemeester Heite. Symbolisch is de kerkklok geluid en de vlag van Blesdijke voorin de kerk geplaatst.

Inmiddels zijn er diverse activiteiten, zoals huwelijksinzegeningen, kerkdiensten, kerstmarkten, exposities en culturele aangelegenheden de revue gepasseerd.

De stichting heeft ruim 150 donateurs waarvan er een aantal actief meehelpen als vrijwilliger aan het in stand houden van "et karkien". Voor een bijdrage van 10,00 euro per jaar kunt u ons al steunen.

Geschiedenis

Iets over de geschiedenis van de Ned. Herv. kerk te Blesdijke. 

Ongeveer 1000 jaar geleden, toen kolonisten zich in Blesdijke vestigden, moet er al een kapel gesticht zijn als plaats waar zij hun godsdienst konden belijden. Zeker is dat er in de dertiende eeuw een kapel stond die behoorde tot de Sint Clemenskerk te Steenwijk. 

Later, in 1328 wordt Blesdijke als dochterkerk van Steenwijk genoemd. In 1328 werd ook de voorganger van de huidige kerk gebouwd. In 1413 echter wordt de kerk door brand verwoest maar ook weer opgebouwd.

Tekeningen, gemaakt in 1722 en 1732 door respectievelijk: J. Stellingwerf en Abraham de Haen, geven een beeld van de (waarschijnlijk) in 1413 opnieuw opgebouwde kerk. Kenners merken op dat de oude kapel uitgebreid was met een achterstuk met steunberen en een toren. De toren was voorzien van zadeldak, zoals op veel plaatsen in Friesland het geval was. De tekenaar in 1732 sprak van een "dicke Vriese toorn in het geboompt". Deze kerk is dan ook veel groter geweest dan de huidige. zij nog vermeld dat deze kerk in 1543 werd gewijd aan de heilige St Nicolaas. 

Na de reformatie (1580) vormen Blesdijke, Peperga, Steggerda, Vinkega, Noordwolde en Boyl een kerkelijke gemeente. In 1602 gaan Peperga en Blesdijke samen verder. Het vermelden waard is dat 1 van de eerste predikanten Balthasar Stuyvesant moet zijn geweest, de vader van Pieter Stuyvesant. Hij wordt in 1612 genoemd als "pastor van Peperga". 

Volgens overlevering zou de in 1328 gebouwde en mogelijk in 1413 herbouwde kerk in 1836 ingestort of ingewaaid zijn. Meer zekerheid bestaat over de totstandkoming van de kerk niet. In 1843 is de vorige kerk afgebroken en de tegenwoordige gebouwd. Ergens staat vermeld: 7 juli 1843 wordt aanbesteed het afbreken van een oude kerk en toren en het weer opbouwen van een nieuwe. Een gevelsteen in de kerk vermeldt: "In 1843 is deze kerk herbouwd onder directie van de kerkvoogden Albert Sents Lenstra, Tiemen Meines de Boer, Gerrit Wanders Terwisscha. Waakt en bidt." Op 8 oktober 1843 vond een verkoop plaats van afbraakgoederen van de oude kerk en toren. Hierbij was o.a. een klok van 600 pond.  In het voorjaar van 1991 kreeg het bijna 150-jarig gebouw een grondige opknapbeurt en op 21 april 1991 werd de kerk door de Ned. Herv. Gemeente, tijdens een bijzondere dienst, weer in gebruik genomen. 

Bron: gegevens voor het kerkblad verzameld door F. Middendorp

Gebruiksregels, Financien en Beleidsplan et Karkien

Gebruiksregels

Beleidsplan

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Stichting "et Karkien Blesdieke"

KvK nummer: 01097653
RSIN/fiscaal nummer: 814178200
Bankrekeningnummer: NL51 RABO 0135 9287 29

Correspondentieadres:        
Markeweg 82
8398 GR  Blesdijke
tel:0561-452226
e-mail: info@etkarkienblesdieke.nl

Bestuursamenstelling:      
Marten Bosma - Voorzitter
Marco Hof - Secretaris
Betsy Wallinga - Snijder - Penningmeester
Willy Scholten - Pit - Lid